Disclaimer voor schoonschip.shop

Op deze pagina vindt u de disclaimer van schoonschip, zoals deze beschikbaar is gesteld door Schoonschip. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Website van Schoonschip en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het persoonlijk lezen en vergaren van informatie op deze website is gratis. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. U mag deze informatie niet kopieert geheel of gedeeltelijk, verspreiden of op een andere manier gebruiken of misbruiken in de ruimste zin des woord.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schoonschip is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Schoonschip.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Schoonschip te mogen claimen of te veronderstellen.

Schoonschip streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Schoonschip sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Schoonschip onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Schoonschip geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Schoonschip garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Schoonschip aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige diabolic traffic bot staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van schoonschip op deze pagina.